فعالیت های مرکز

 طراحی ترکیبات دارویی  و ساخت کتابخانه مجازی(virtual library)  با استفاده از نرم افزارهای Gromacs ، Autodock و غیره
سنتز شیمیایی ترکیبات مختلف دارای اثر دارویی
 جمع آوری و شناسایی گیاهان مختلف از نقاط مختلف کشور و تهیه نمونه های هرباریومی
 خالص سازی و شناسایی ترکیبات مختلف دارای اثرات بیولوژیک از اسانس و عصاره های مختلف گیاهان و سایر منابع طبیعی با استفاده از روش های کروماتوگرافی و طیف سنجی
 ارزیابی اثرات بیولوژیک  ترکیبات از منشاء صناعی  یا طبیعی در مدل های مختلف سلولی ، آنزیمی و ارگان ایزوله (شامل اثرات ضد سرطان، ضد بیماری های نورودژنراتیو، ضد دیابت، مسدود کننده کانال کلسیم وغیره)
 استفاده از روش های شیمی محاسباتی در جهت مطالعات دارویی شامل بررسی رابطه ساختار-اثر (QSAR) و روش های کمومتریکس
  

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط