فعالیت های مرکز

 مدلسازی مولکولی، طراحی و جستجوی داروهای جدید با استفاده از روش های کمومتریکس و کموانفورماتیکس
سنتز شیمیایی ترکیبات مختلف دارای اثر دارویی
 جمع آوری و شناسایی گیاهان مختلف از نقاط مختلف کشور و تهیه نمونه های هرباریومی
 خالص سازی و شناسایی ترکیبات مختلف دارای اثرات بیولوژیک از اسانس و عصاره های مختلف گیاهان و سایر منابع طبیعی با استفاده از روش های کروماتوگرافی و طیف سنجی
 ارزیابی اثرات بیولوژیک  ترکیبات از منشاء صناعی  یا طبیعی در مدل های مختلف سلولی ، آنزیمی و ارگان ایزوله (شامل اثرات ضد سرطان، ضد بیماری های نورودژنراتیو، ضد دیابت، مسدود کننده کانال کلسیم وغیره)
 
استفاده از روش های محاسباتی داکینگ، شبیه سازی دینامیک مولکولی، و ارتباط ساختار فعالیت کمی در جهت بررسی برهم کنش های دارو و گیرنده و پیش بینی فعالیت زیستی ترکیبات سنتزی
  

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط