موفقیت ها

موفقیت های مرکز تحقیقات

کسب رتبه دوم در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1396
کسب رتبه دوم در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1395
کسب رتبه دوم در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1394
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1393
کسب رتبه چهارم کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد بودجه مستقل در ارزشیابی  فعالیت های سال 1392 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1392
کسب رتبه سوم کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل در ارزشیابی  فعالیت های سال 1391 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی  فعالیت های سال 1391
کسب رتبه چهارم کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل در ارزشیابی  فعالیت های سال 1390 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1390
کسب رتبه چهارم کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل در ارزشیابی  فعالیت های سال 1389 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1389
کسب رتبه چهارم کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل در ارزشیابی  فعالیت های سال 1388 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1388
کسب رتبه اول کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل در سال 1387 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1387
کسب رتبه اول کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل در سال 1386 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1386
کسب رتبه اول کشوری در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل در سال 1385 در جشنواره رازی
کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1385

 موفقیت های اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات 

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه توسط جناب آقای دکتر مهدی خوش نویس زاده در هفته پژوهش در سال 1396
 کسب عنوان پژوهشگر برتر مراکز تحقیقاتی
دانشگاه توسط سرکار خانم دکتر نجمه ادراکی در هفته پژوهش در سال 1396
کسب عنوان پژوهشگران برگزيده در زمينه چاپ مقاله با بالاترين شاخص تأثير گذاري توسط جناب آقای دکتر امیر رضا جاسبی در هفته پژوهش سال 96

کسب عنوان استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط سرکار خانم دکتر زهرا امیر غفران در سال 1395
کسب عنوان پژوهشگر برتر استان توسط جناب آقای دکتر محمد رضا پنجه شاهین در هفته پژوهش در سال 1395
کسب عنوان پژوهشگر برتر استان توسط سرکار خانم دکتر زهرا امیر غفران در هفته پژوهش در سال 1395
کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه توسط جناب آقای دکتر امید رضا فیروزی در هفته پژوهش در سال 1395
کسب عنوان پژوهشگر برتر مراکز تحقیقاتی توسط جناب آقای دکتر امیررضا جاسبی در سال 1394
کسب عنوان پژوهشگر برتر استان فارس توسط جناب آقای دکتر امیدرضا فیروزی و آقای دکتر مهرداد عسکریان در سال 1394
کسب عنوان پژوهشگر برتر مراکز تحقیقاتی توسط جناب آقای دکتر امیدرضا فیروزی در سال 1393
کسب رتبه دوم H-index اعضا هیات علمی با سابقه کمتر از ده سال توسط جناب آقای دکتر امیدرضا فیروزی در سال 1393
کسب رتبه سوم H-index اعضا هیات علمی با سابقه کمتر از ده سال توسط جناب آقای دکتر امیررضا جاسبی در سال 1393
کسب عنوان پژوهشگر برتر استان توسط آقای دکتر رامین میری در سال 1392
کسب رتبه سوم محققین گروه علوم بالینی در نوزدهمین دوره جشنواره رازی توسط آقای دکتر مهرداد عسکریان در سال 1392
کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط آقای دکتر امید رضا فیروزی در در سال 1392
کسب عنوان پژوهشگر نمونه توسط آقای دکتر رامین میری در هفدهمین جشنواره رازی سال 1390
کسب عنوان محقق دانشجوی برگزیده در شانزدهمین جشنواره رازی توسط آقای دکتر مهدی خوشنویس زاده در سال 1389
کسب رتبه اول محققین گروه علوم دارویی در پانزدهمین جشنواره رازی توسط آقای دکتر بهرام همتی نژاد در سال 1388
کسب عنوان محقق برگزیده در پانزدهمین چشنواره رازی توسط  آقای دکتر محمد رضا نمازی در سال 1388
کسب عنوان محقق دانشجوی برگزیده در پانزدهمین جشنواره رازی توسط خانم دکتر نجمه ادراکی در سال 1388
کسب لوح تقدیر پژوهشگر نمونه گروه علوم پزشکی از سوی استاندار فارس توسط آقای دکتر میری در سال 1387
کسب لوح افتخار پژوهشگر برترحوزه تحقیقات علوم پزشکی از سوی رئیس جمهورتوسط سرکارخانم دکتر جاویدنیا در سال 1387
کسب عنوان محقق جوان برگزیده درجشنواره رازی سال 1387 توسط آقای دکتر مهدی پور
کسب عنوان محقق دانشجوی برگزیده در چهاردهمین جشنواره رازی توسط خانم فرزانه فروغی نیا در سال 1387
کسب عنوان محقق جوان برگزیده در چهاردهمین جشنواره رازی توسط آقای دکتر مهدی پور در سال 1387
کسب نشان محقق برگزیده در چهاردهمین چشنواره رازی توسط سرکارخانم دکتر جاویدنیا در سال 1387
کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط سرکار خانم دکتر جاوید نیا درسال 1385
کسب جایزه سوم علوم دارویی به عنوان پژوهشگر در یازدهمین جشنواره علمی رازی تهران در سال 1384 توسط آقای دکتر رامین میری
کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط آقای دکتر همتی نژاد در سال 1383
کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط سرکار خانم دکتر جاوید نیا درسال 1383
کسب جایزه دوم بهترین پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط سرکار خانم دکتر جاوید نیا درسال 1383
کسب جایزه علوم دارویی به عنوان پژوهشگر جوان در نهمین جشنواره علمی رازی تهران در سال 1383 توسط آقای دکتر بهرام همتی نژاد
کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط آقای دکتر رامین میری درسال 1382
 

 

 
 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط