معرفی مرکز

مركز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشكی شیراز پس از تصویب در شورایعالی و تحقیقاتی و توشیح اساسنامه آن توسط مقام محترم وزارت متبوع از مرداد سال 1381 دردانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شیراز و با استفاده از امكانات آزمایشگاهی بخش فارماكولوژی شروع به كار نموده و سپس با اختصاص ساختمانی به مساحت 1112متر مربع به مكان جدید انتقال داده شد. این مركز با 7 نفر اعضای هیئت علمی شروع به كار نموده و در حال حاضر تعداد 4 نفر اعضای هیئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هیئت علمی پاره وقت كه بر اساس برنامه استراتژیك 5 ساله مركز و در راستای چشم انداز و مأموریت تعیین شده كه به تصویب شورای عالی پژوهشی مركز رسیده است مشغول به تحقیق می باشند. اعضای هیئت علمی این مركز دارای تخصص های شیمی دارویی، فارماكولوژی، شیمی تجزیه، شیمی آلی، ایمنی شناسی و فیزیولوژی می باشند. پنج نفر از اعضای هیئت علمی این مركز در دوره های قبلی جشنواره رازی حائز كسب عنوان گردیده اند. این مرکز تحقیقات در سال های 83 و 84 و 86 و 87 در جشنواره رازی به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده معرفی گردید.


 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط