اولویت های پژوهشی

1. طراحی و سنتز مولکولهای شیمیایی جدیدو ارزیابی فعالیتهای بیولوژیک آنها خصوصاً از نظر تنظیم کانالهای یونی، مهار رشد سلولهای سرطانی، برگشت مقاومت دارویی در سلولهای سرطانی، مهار آنزیم های بتاسکرتاز، سیکلو اکسیژناز و ...، محافظت نورونی، اثرات آنتی اکسیدان و ضد میکروب و ضد قارچ و ضد دیابت

2. جداسازی و شناسایی ترکیبات فعال گیاهان و بررسی فعالیت بیولوژیکی گیاهان دارویی و یا مواد موثره آنها از قبیل: سمیت سلولی، اثر آنتی اکسیدان و ضد میکروبی، محافظت عصبی و بهبود زخم

3. شیمی محاسباتی، مطالعات رابطه کمی بین ساختار و فعالیت و مدلسازی مولکولی با روش های رایانه ای
 
4. بررسی و آنالیز ترکیبات مواد طبیعی شامل مواد غذایی، معدنی و فرآوردهای Herbal  با هدف شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در آنها به منظور استاندارد سازی و همچنین شناسایی و تعیین مقدار باقی مانده سموم و سایر مواد در آنها
 
5. آنالیز فرآورده های دارویی شامل PMS، فراهمی زیستی و کارآزمایی بالینی
 
6. سنتز نانو ذرات دارویی و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آنها
 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط