دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی شیمی دارویی


حسین هداوند میرزایی   
پست الکترونیک:h_hadavand@sums.ac.ir
رزومه
آیدا ایرجی                     
پست الکترونیک:aida.iraji@gmail.com
رزومه
مطهره مرتضوی
پست الکترونیک:
motahareh.mortazavi@gmail.com

رزومه
پریسا ایزدیان
پست الکترونیک:izadiyanp@yahoo.com
رزومه
سمیه زارع
پست الکترونیک:
zaretk923@yahoo.com 
رزومه
   

 


 
  
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط