Droplet Countercurrent Chromatograph

دستگاه  Droplet countercurrent chromatography همراه با دتكتور UV-9000UV-Vis  و پمپ هوشمند و fraction collector ، دستگاه مناسبی جهت خالص سازی نمونه های داراي قطبيت بالاست.
جداسازي تركيبات مورد نظربا اين دستگاه ، روش بسيار مناسبي در مقايسه با روشهاي كلاسيك كروماتوگرافی است.
اين دستگاه جهت جداسازی نمونه هاي گياهی ونمونه هاي گياهان دريايی مورد استفاده قرار مي گيرد.

 


 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط