FT-IR Spectrometerاین دستگاه برای مشخص نمودن گروه های عاملی به کار می رود و با استفاده از آن می توان  طیف مادون قرمز ترکیبات شیمیایی و دارویی را بدست آورد و به عنوان یک کمیت فیزیکی از آن برای شناسایی ترکیبات دارویی وطبیعی استفاده کرد.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط