کروماتوگرافی گازی مرکز تحقیقات، جهت بررسی و جداسازی نمونه های فرار مانند اسانس های گیاهی و اسیدهای چرب بدون تجزیه شدن آنها و همچنین تجزیه کمی و تعیین مقدار نمونه های مجهول در ترکیبات ذکر شده استفاده می گردد.
دستگاه موجود مجهز به دتکتورهای زیر می باشد:
Flame Ionization Detector :عمومی ترین و پرکاربردترین آشکارساز کروماتوگرافی گازی بوده و تقریبا به تمام مواد آلی حساس میباشد.
Nitrogen Phosphor Detector : این دتکتور بطور خاص جهت آنالیز ترکیبات حاوی نیتروژن و فسفر استفاده میگردد.
دستگاه مجهز به ستون های موئینه HP-1، HP-5، DB-5 و ... بوده و حدود تشخیص آن  ppm و ppb می باشد. در این سیستم از گاز هلیوم با خلوص %9999/99 بعنوان گاز حامل استفاده شده و انژکتور دستگاه از نوع split/splitless
می باشد.

 

Gas-Chromatograph (GC)

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط