Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)

 
این دستگاه  می تواند ترکیبات فرار را به اجزای تشکیل دهنده آنها تجزیه و طیف جرمی آنها را نمایش دهد. بنابراین میتوان با استفاده از این مشخصات ترکیبات شیمیایی  ترکیبات فرار یک گیاه را در مقادیر بسیار کم شناسایی نمود.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط