Preparative HPLC

 

  این دستگاه شامل پمپ K-1800 و هر دو دتکتور UV K-2501 و RI (Refractive Index) K-2401 و ستون C18 می باشد. دستگاه مذكور جهت جداسازی و تخليص مخلوط پيچيده ای از مواد موجود در تركيبات گياهی پس از fractionation آنها با روش های متفاوت، مورد استفاده قرار می گيرد.

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط