Polarimeterیکی از ثابتهای فیزیکی که برای داروها و ترکیبات طبیعی استخراج شده از گیاهان، اندازه گیری می شود میزان چرخش نوری آنها میباشد که برای هر ترکیب فعال نوری مقداری مشخص است که باید محاسبه و گزارش شود. از این دستگاه برای شناسایی ایزومرهای نوری و انانتیومرها استفاده می شود.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط