آزمایشگاه شیمی تجزیه گیاهی و دارویی
 
مرکز تحقیقات دارای چهار آزمایشگاه شیمی تجزیه گیاهی و ترکیبات طبیعی و دارویی بوده که در آنها ترکیبات موجود در گیاهان دارویی، داروهای سنتزی و موجودات دریایی تجزیه شیمیایی می گردند. این آزمایشگاهها دارای انواع دستگاه های کروماتوگرافی و طیف سنجی از جمله کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا(HPLC) و کروماتوگرافی گازی - طیف نگار جرمی (GC-MS) و گروماتوگرافی مایع - طیف نگار جرمی (LC-MC) می باشد.


 
 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط