آزمایشگاه بیوتکنولوژی

در این آزمایشگاه در محیط های رشد استریل اندام مختلف گیاهان با خواص دارویی رشد داده شده و با استفاده از ترکیبات مختلف القاء کننده، میزان ترکیبات موثره افزایش داده می شوند.
علاوه بر این تحت شرایط کنترل شده واکنش های بیوترانسفورماسیون آنزیمی توسط کشتهای سوسپانسون بررسی می شوند.
 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط