آزمایشگاه شیمی دارویی

شیمی دارویی نام شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی با هدف درمان، در سیستم‌های زیستی می‌پردازد. شاخه اصلي شيمي دارويي به تكوين داروها (Drug Discovery) ميپردازد كه در اين شاخه، تسلط به علومي نظير شيمي آلي، بيوشيمي، فارماكولوژي ضرورت دارد. سنتز داروها،طراحي مولكولهاي جديد، اصلاحات مولكولي به منظور بهينه كردن اثرات دارويي از موارد مهم در اين شاخه از علم شيمي دارويي مي باشد. يك شاخه مهم شيمی دارويی، آناليز مواد دارويی و شيميايی ميباشد كه با بهره گيری از دستگاه های تعيين ساختمان شيميايی نظير NMR ، Mass ، IR و UV و نيز با استفاده از تكنيكهای پيشرفته آنها، ميتواند در تعيين ساختار مولكولی مواد شيميايی و دارويی بسيار مهم باشد كه اين موضوع در پيدايش تركيبات جديد با منشاء طبيعی بسيار سودمند است.
از سوی ديگر" دانش آموخته شيمی دارويی"با بهره گيری از روشهای كمی آناليز نظير كروماتوگرافی و انواع پيشرفته آنها در كنترل كمی مواد دارويی و تعيين مقدار مواد شيميايی و دارويی در ماتريكسهای مختلف شيميايی و بيولوژيكی ميتواند بسيار تعيين كننده باشد. در واقع شاخه مهم آناليز در شيمی دارويی، رابطه بسيار تنگاتنگي با صنايع برقرار مينمايد كه در كنترل كيفی و كمی داروها بسيار سودمند ميباشد. تكوين روشهای جديد آناليز به منظور تعيين مقدار مواد به منظورهای مختلف نظير مطالعات فارماكوكينتيكی، كنترل كمی و كيفی داروها، مطالعات پايداری از جمله توانمنديهای دانش آموخته شيمی دارويی  درآزمایشگاه این مرکز ميباشد.

فعالیت های پژوهشی این آزمایشگاه:

  • سنتز دارو و بررسی اثرات فارماکولوژیکی آنها
  • آنالیز دستگاهی
  • طراحی دارویی

 تجهیزات آزمایشگاهی:

  • دستگاه تبخیر در خلا، دستگاه آب مقطر گیری، هیتر و استیرر، دستگاه pHمتر
  • دستگاه های اسپکتروسکوپی شامل دستگاه های FTIR-UV– Flourimeter
  • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی HPLC- GC-GC/MS- LC/MS

           

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط