آزمایشگاه فیتوشیمی

در این آزمایشگاه جداسازی و شناسایی گیاهان مختلف در کنار بررسی خواص شیمیایی و دارویی آنها مورد مطالعه قرار می گیرد.
برخی از فعالیت های مهم انجام شده در این آزمایشگاه عبارتند از:
• اسانس گیری از بخش های مختلف گیاه بوسیله کلونجر
• عصاره گیری در حلال های مختلف (متانولی، اتانولی، آبی و ...)
• جداسازی و شناسایی اولیه فرکشن های بدست آمده از عصاره های گیاهی با استفاده از روشهای مختلف کروماتوگرافی (ستونی، فلش و لایه نازک)
این آزمایشگاه به دستگاههای زیر مجهز میباشد:
• روتاری
• روتاری متصل به پمپ خلاء قوی و چیلر
• تنظیم کننده خلاء
• وسایل مورد نیاز جهت استخراج، جداسازی و شناسایی اولیه

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط