معرفی کتابخانه

کتابخانه مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی شامل دو بخش کتابهای فارسی و انگلیسی می باشد

کتابهای مرکز در گروههای زیر طبقه بندی می شوند:

1. شیمی دارویی

2. بیولوژی

3. آمار

4. شیمی محاسباتی

5. علوم پزشکی پایه

6. علوم گیاهی

7. علوم دارویی

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط