مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

مقاله های جدید

Phenylimino-2H-chromen-3-carboxamide derivatives as novel small molecule inhibitors of β-Secretase (BACE1).
 
Cytotoxic, antioxidant and antimicrobial effects of nine species of woundwort (Stachys) plants.
 
Simultaneous determination of six fluoroquinolones in milk by validated QuEChERS-DLLME HPLC-FLD 

 سایر مقاله ها

 

آدرس ما در مقالات:

پارسی :مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, P.O. Box: 71345-3388, Shiraz, Iran

 
کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های آینده

کارگاه های گذشته


تازه های سایت

مقالات پر استناد مرکز به روز شد.

مقالات سال 2014 مرکز به روز شد.