مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

مقالات جدید

 

آدرس ما در مقالات
پارسی: مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
آمادگی مرکز برای همکاری در پایان نامه ها
مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی به منظور همکاری در پایان نامه های دانشجویی در کلیه زمینه های تحقیقاتی در راستای اهداف مرکز، آمادگی دارد.کارگاه ها و همایش ها