مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

مقاله های جدید

 Simultaneous determination of six fluoroquinolones in milk by validated QuEChERS-DLLME HPLC-FLD
 
 Cytotoxic activity assessment and c-Src tyrosine kinase docking simulation of thieno[2,3-b] pyridine-based derivatives
 
 
Synthetic approaches towards the sulfonamide substituted-1,5- diarylimidazole-2-thiones as selective cyclooxygense-2 inhibitors

 Comparative hydrodistillation and headspace SPME-GC-MS analysis of volatile constituents of roots and shoots of Artemisia annua and Artemisia sieberi

 

آدرس ما در مقالات:

پارسی :مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, P.O. Box: 71345-3388, Shiraz, Iran

 
کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های آینده

کارگاه های گذشته