مركز تحقيقات شيمي دارويي و گياهي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمي تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمي پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضاي هيئت علمي اين مركز داراي تخصص هاي شيمي دارويي، فارماكولوژي، شيمي تجزيه، شيمي آلي، ايمني شناسي و فيزيولوژي مي باشند.
 

Feature Slides

مقاله های جدید

Phenylimino-2H-chromen-3-carboxamide derivatives as novel small molecule inhibitors of β-Secretase (BACE1).
 
Cytotoxic, antioxidant and antimicrobial effects of nine species of woundwort (Stachys) plants.
 
Reversal of multidrug resistance in cancer cells by novel asymmetrical 1,4-dihydropyridines.
 

 سایر مقاله ها

 
کارگاه ها و همایش ها

آینده

گذشته

آدرس ما در مقالات:

پارسی :مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English:Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, P.O. Box: 71345-3388, Shiraz, Iran


 
مقالات پر استناد مرکز