مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی ، فيزيولوژی و طراحی داروی محاسباتی مي باشند.
 

Feature Slides

مقالات جدید

 Doughnut-shaped bovine serum albumin nanoparticles loaded with doxorubicin for overcoming multidrug-resistant in cancer cells

 Design, synthesis, cytotoxicity evaluation and docking studies of 1,2,4-triazine derivatives bearing different arylidene-hydrazinyl moieties as potential mTOR inhibitors

 Flavonoids as potent allosteric inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B: molecular dynamics simulation and free energy calculation

 Multifunctional iminochromene-2H-carboxamide derivatives containing different aminomethylene triazole with BACE1 inhibitory, neuroprotective and metal chelating properties targeting Alzheimer's disease

سایر مقالات

 


آدرس سازمانی مرکز در مقالات و منابع علمی

فارسی: مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

آدرس ما در مقالات

پارسی: مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
آمادگی مرکز برای همکاری در پایان نامه ها
مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی به منظور همکاری در پایان نامه های دانشجویی در کلیه زمینه های تحقیقاتی در راستای اهداف مرکز، آمادگی دارد.کارگاه ها و همایش ها
 

 

 


666666666666