مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

کسب عنوان پژوهشگران برتر استان فارس توسط اساتید مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1394-9-30

در مراسمی که در تاریخ 16/9/94 به مناسبت هفته پژوهش توسط استانداری فارس در محل دانشکده مهندسی برگزار گردید آقای دکتر مهرداد عسکریان و آقای دکتر امیدرضا فیروزی از اساتید مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی به عنوان دو نفر از پژوهشگران برتر استان فارس برگزیده گردیدند.