مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

کسب رتبه نخست توسط مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی در میان مراکز دانشگاه علوم پزشکی شیراز1394-9-30

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1393 برای نهمین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول در میان 41 مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز گردید. همچنین این مرکز رتبه نهم را در میان مراکز هم گروه در کل کشور کسب نمود.