مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

کسب عنوان پژوهشگر برتر مراکز تحقیقاتی توسط استاد مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1394-10-26

در مراسمی که در تاریخ 3/10/94 به مناسبت بزرگداشت روز پژوهش توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید، آقای دکتر امیررضا جاسبی به عنوان پژوهشگر برتر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزیده شدند.