مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

فراخوان جذب دستیار پژوهش جهت مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1396-3-8

فراخوان جذب دستیار پژوهش( پزشک و داروساز عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)

 داوطلبان می توانند درخواست و رزومه (cv) خود را جهت بررسی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

mncrc@sums.ac.ir