مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

پژوهشگران برتر سال 951395-11-30

پژوهشگر برتر استان توسط جناب آقای دکتر محمد رضا پنجه شاهین در هفته پژوهش سال 95

پژوهشگر برتر استان توسط سرکار خانم دکتر زهرا امیرغفران در هفته پژوهش سال 95

پژوهشگر برتر دانشگاه توسط جناب آقای دکتر امیدرضا فیروزی در هفته پژوهش سال 95

چاپ مقالات پراستناد توسط جناب آقای دکتر بهرام همتی نژاد در هفته پژوهش سال 95