مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

چاپ مقاله با عنوان خواص بیولوژیکی و نقش اکولوژیکی متابولیتهای تخصصی(ثانویه)در گیاهان از جنس تنباکو در ژورنال کمیکال ریویو با ضریب تاثیر 47.91396-9-18

مقاله با عنوان: خواص بیولوژیکی و نقش اکولوژیکی متابولیتهای تخصصی (ثانویه) در گیاهان جنس تنباکو  در ژورنال کمیکال ریویو انجمن شیمی آمریکا چاپ شده است که  در آن ترکیبات طبیعی موجود در گونه های مختلف تنباکو را مرور کرده ایم. خواص بیولوژیکی از جمله خواص ضد ویروس، ضد سرطان و  ضد میکروب و نقش این ترکیبات در گیاه برای ابقاء در مقابله با عوامل مهاجم میکروبی و حشره های گیاه خوار نیز بیان شده است. ضریب تاثیر آن ۴۷.۹ است که یکی از معتبر ترین ژورنالهای در این رشته می باشد. 
نویسندگان: امیر رضا جاسبی نویسنده مسول، سمیه زارع، مجتبی اسدالهی از اساتید و دانشجویان مرکز و "مردیت شومن" از انیستیتو ماکس پلانک آلمان. 
برای توضیحات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید.