مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

پژوهشگران برتر سال 961396-9-28

کسب عنوان پژوهشگربرتردانشگاه توسط جناب آقای دکترمهدی خوشنویس زاده درهفته پژوهش سال 96

کسب عنوان پژوهشگربرتر مراکز تحقیقاتی توسط سرکارخانم دکترنجمه ادراکی درهفته پژوهش سال 96

کسب عنوان پژوهشگران برگزيده در زمينه چاپ مقالات با بالاترين شاخص تأثير گذاري توسط جناب آقای دکتر امیر رضا جاسبی، سرکار خانم دکتر سمیه زارع و جناب آقای دکتر مجتبی اسداللهی در هفته پژوهش سال 96

کسب عنوان پژوهشگران برگزیده در زمينه Highly Cited Paper و Hot Paper در نظام رتبه بندي ESIتوسط جناب آقای دکتر امیر رضا جاسبی و جناب آقای دکتر امیدرضا فیروزی در هفته پژوهش سال 96

کسب عنوان پژوهشگر برگزيده داراي H-Index برابر 10 و بالاتر با سابقه استخدامي 10 سال و کمتر توسط سرکار خانم دکتر نجمه ادراکی در هفته پژوهش سال 96

کسب پایه تشویقی توسط جناب آقای دکتر امید رضا فیروزی و جناب آقای دکتر امیر حسین ساختمان در هفته پژوهش سال 96