مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

اهدای جوایز به دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1396-10-10

آقای حسین هداوند میرزایی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی موفق به کسب جوایز زیر گردیدند:

1-     دانشجوی برتر در بیست و ششمین جشنواره دانشجویان نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (آذر1396)

2-     دانشجوی برتر علمی پژوهشی شاهد کلان منطقه پنج کل کشور ( دی ماه 1396)