اعضای هیئت علمی


Dr Mirkhani        دکتر حسین میرخانی (رئیس مرکز)                 
استاد فارماکولوژی (عضو هیات علمی)
رزومه       
پیوند PubMed, پیوند Scopus , پیوند ISID                                                 
                                                                                         
 
 
Dr Miriدکتر رامین میری (بنیانگذار مرکز)                                      
استاد شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی)

رزومه 

پیوند PubMedپیوند Scopus ، پیوند ISID

  
 

دکتر بهرام همتی نژاد (عضو هیئت موسس)                       
استاد شیمی تجزیه  (عضو 
هیئت علمی )
رزومه
 پیوند PubMedپیوند Scopus  ،


دکتر کتایون جاوید نیا (عضو هیئت مؤسس)
استاد شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی)
رزومه                                            
 پیوند PubMedپیوند Scopus  ، پیوند ISID

   دکتر امید رضا فیروزی (قائم مقام مرکز)                     
دانشیار فارماکولوژی (عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت )
رزومه 
پیوند PubMed, پیوند Scopus , پیوند ISID 

دکتر امیر رضا جاسبی                 
دانشیار فیتوشیمی  (عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت)
رزومه 
پیوند PubMed, پیوند Scopus , پیوند ISID 
 

     دکتر نجمه ادراکی                       
استادیار شیمی دارویی (عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت )
رزومه
پیوند PubMed, پیوند Scopus , پیوند ISID 
      دکتر مهدی خوشنویس زاده          
استادیار شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی ) 
رزومه          
پیوند PubMed پیوند Scopus  , پیوند ISID                                             
                                              

دکتر سمیه پیرهادی 
استادیار شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی پژوهشی تمام وقت )
رزومه                                            
 پیوند PubMedپیوند Scopus , پیوند ISID 
       دکتر مهرداد عسکریان 
استاد پزشکی اجتماعی  (عضو 
هیئت علمی )               
رزومه                                                         
پیوند PubMed پیوند Scopus , پیوند ISID                                                
 
دکتر محمد رضا پنچه شاهین (عضو هیئت مؤسس)       
استاد فارماکولوژی (عضو هیات علمی)
رزومه
پیوند PubMed, پیوند Scopus 
 ، پیوند ISID         دکتر زهرا امیر غفران (عضو هیئت مؤسس)
استاد ایمنی شناسی (عضو هیات علمی)                 
رزومه         
پیوند PubMed, پیوند Scopus , پیوند ISID                                               
                                                 

دکتر امیر حسین ساختمان
استادیار شیمی دارویی (عضو هیئت علمی )         
رزومه

پیوند Scopus , پیوند ISID 

          دکتر غلام عباس دهقان (عضو هیئت مؤسس)              
استاد فیزیولوژی
                                                               
رزومه                                                                        
 
پیوند PubMedپیوند Scopus  , پیوند ISID 
         دکتر سید محمد حسن طبائی (عضو هیئت مؤسس)        
 دانشیار شیمی آلی
رزومه

 
 

  
                                              

  
                                           

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط