اعضای هیئت علمی


Dr Mirkhani        دکتر حسین میرخانی (رئیس مرکز)                 
استاد فارماکولوژی (عضو هیات علمی)
رزومه       
پیوند PubMed, پیوند Scopus                                                 
                                                                                         
 
 
Dr Miriدکتر رامین میری (بنیانگذار مرکز)                                      
استاد شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی)

رزومه 

پیوند PubMedپیوند Scopus

  
 
دکتر بهرام همتی نژاد (عضو هیئت موسس)                       
استاد شیمی تجزیه  (عضو 
هیئت علمی )
رزومه
 پیوند PubMedپیوند Scopus

دکتر کتایون جاوید نیا (عضو هیئت مؤسس)
استاد شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی)
رزومه                                            
 پیوند PubMedپیوند Scopus

   دکتر امید رضا فیروزی (قائم مقام مرکز)                     
دانشیار فارماکولوژی (عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت )
رزومه 
پیوند PubMed, پیوند Scopus

دکتر امیر رضا جاسبی                 
دانشیار فیتوشیمی  (عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت)
رزومه 
پیوند PubMed, پیوند Scopus
 

     دکتر نجمه ادراکی                       
استادیار شیمی دارویی (عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت )
رزومه
پیوند PubMed, پیوند Scopus
      دکتر مهدی خوشنویس زاده          
استادیار شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی ) 
رزومه          
پیوند PubMed پیوند Scopus                                               
                                              

دکتر سمیه پیرهادی 
استادیار شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی پژوهشی تمام وقت )
رزومه                                            
 پیوند PubMedپیوند Scopus
       دکتر مهرداد عسکریان 
استاد پزشکی اجتماعی  (عضو 
هیئت علمی )               
رزومه                                                         
پیوند PubMed پیوند Scopus                                                
 
دکتر محمد رضا پنچه شاهین (عضو هیئت مؤسس)       
استاد فارماکولوژی (عضو هیات علمی)
رزومه
پیوند PubMed, پیوند Scopus
         دکتر زهرا امیر غفران (عضو هیئت مؤسس)
استاد ایمنی شناسی (عضو هیات علمی)                 
رزومه         
پیوند PubMed, پیوند Scopus                                                 
                                                 

دکتر امیر حسین ساختمان
استادیار شیمی دارویی (عضو هیئت علمی )         
رزومه

پیوند Scopus

          دکتر غلام عباس دهقان (عضو هیئت مؤسس)              
استاد فیزیولوژی
                                                               
رزومه                                                                        
 
پیوند PubMedپیوند Scopus   
         دکتر سید محمد حسن طبائی (عضو هیئت مؤسس)        
 دانشیار شیمی آلی
رزومه

 
 

  
                                              

  
                                           

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط