اعضای هیئت علمی

Dr Miri دکتر رامین میری (مؤسس)                                     
استاد شیمی دارویی (عضو
هیئت علمی تمام وقت)

رزومه 

پیوند PubMed, پیوند Scopus

Dr Mirkhani        دکتر حسین میرخانی (رئیس مرکز)                 
استاد فارماکولوژی
رزومه       
پیوند PubMed, پیوند Scopus                                                 
                                                                                         
 
 
دکتر کتایون جاوید نیا (عضو هیئت مؤسس)
استاد شیمی دارویی (عضو
هیئت علمی نیمه وقت)
رزومه                                            
 پیوند PubMed, پیوند Scopus

 
 
دکتر بهرام همتی نژاد (عضو هیئت موسس)                       
استاد شیمی تجزیه  (عضو
هیئت علمی نیمه وقت)
رزومه
 پیوند PubMed, پیوند Scopus

   دکتر امید رضا فیروزی (قائم مقام )                     
دانشیار فارماکولوژی (هیئت علمی پژوهشی تمام وقت)
رزومه 
پیوند PubMed, پیوند Scopus

دکتر امیر رضا جاسبی                 
دانشیار فیتوشیمی  (هیئت علمی پژوهشی تمام وقت)
رزومه 
پیوند PubMed, پیوند Scopus
 

     دکتر نجمه ادراکی                       
استادیار شیمی دارویی (هیئت علمی پژوهشی تمام وقت)
رزومه
پیوند PubMed, پیوند Scopus

دکتر سمیه پیرهادی 
استادیار شیمی دارویی (عضو 
هیئت علمی تمام وقت)
رزومه                                            
 پیوند PubMedپیوند Scopus
دکتر محمد رضا پنچه شاهین (عضو هیئت مؤسس)       
استاد فارماکولوژی
رزومه
پیوند PubMed, پیوند Scopus
         دکتر زهرا امیر غفران (عضو هیئت مؤسس)
استاد ایمنی شناسی                 
رزومه         
پیوند PubMed, پیوند Scopus                                                 
                                                 

       دکتر مهدی خوشنویس زاده         
استادیار شیمی دارویی (عضو
هیئت علمی نیمه وقت) 
رزومه          
پیوند PubMed , پیوند Scopus                                               
                                             

 

دکتر امیر حسین ساختمان
استادیار شیمی دارویی (عضو هیئت علمی همکار)         
رزومه

پیوند Scopus
         دکتر مهرداد عسکریان 
استاد پزشکی اجتماعی  (عضو
هیئت علمی نیمه وقت)               
رزومه                                                        
پیوند PubMed , پیوند Scopus                                                
 

           دکتر غلام عباس دهقان (عضو هیئت مؤسس)             
استاد فیزیولوژی
                                                              
رزومه                                                                        
 
پیوند PubMedپیوند Scopus   
                                              

          دکتر سید محمد حسن طبائی (عضو هیئت مؤسس)        
 دانشیار شیمی آلی
رزومه
                                           

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط