اعضای هیئت علمی موسس

Dr Miri دکتر رامین میری (مؤسس)                                     
استاد شیمی دارویی (عضو
هیئت علمی تمام وقت)

رزومه 

پیوند PubMed, پیوند Scopus

دکتر کتایون جاوید نیا (عضو هیئت مؤسس)
استاد شیمی دارویی (عضو
هیئت علمی نیمه وقت)
رزومه                                            
 پیوند PubMed, پیوند Scopus

 
 
دکتر بهرام همتی نژاد (عضو هیئت موسس)                       
استاد شیمی تجزیه  (عضو
هیئت علمی نیمه وقت)
رزومه
 پیوند PubMed, پیوند Scopus

دکتر محمد رضا پنچه شاهین (عضو هیئت مؤسس)       
استاد فارماکولوژی
رزومه
پیوند PubMed, پیوند Scopus
         دکتر زهرا امیر غفران (عضو هیئت مؤسس)
استاد ایمنی شناسی                 
رزومه         
پیوند PubMed, پیوند Scopus                                                 
                                                 

           دکتر غلام عباس دهقان (عضو هیئت مؤسس)             
استاد فیزیولوژی
                                                              
رزومه                                                                        
 
پیوند PubMedپیوند Scopus   

          دکتر سید محمد حسن طبائی (عضو هیئت مؤسس)        
 دانشیار شیمی آلی
رزومه
                                           

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط