پژوهشگران پسا دکترا

 
دکتر مرجان محبوبی فر 
رزومه
                                                                   

 
 دکتر زهرا شجاعی
   
رزومه
                                                                     

             

    دکتر فاطمه موسوی                                                             
  رزومه 


   دکتر سارا حقیقی جو                                                             
     رزومه           

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط