اعضای هیئت علمی همکار

 
دکتر محمدرضا نمازی
استادیار پوست (عضو
هیئت علمی همکار) 
رزومه
پیوند Scopus                                                                    

 
دکتر سلیمان محمدی سامانی
استاد فارماسیوتیکس (عضو
هیئت علمی همکار)     
رزومه
پیوند Scopus                                                                      

 
دکتر حسین صادق پور
استادیار داروسازی هسته ای (عضو
هیئت علمی همکار)
رزومه

پیوند Scopus

 
مرحوم دکتر عباس شفیعی
استاد شیمی دارویی (عضو
هیئت علمی همکار)
رزومه 
پیوند Scopus                                                                  
 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط