کارشناسان

روشنک امینی فرد
مسئول دفتر، دیپلم
تلفن: 7-32303872

مریم محبتی
کارشناس آزمایشگاه، کارشناس ارشد شیمی تجزیه
تلفن: 7-32303872

مهندس راضیه آقابزرگی
مسئول فناوری اطلاعات، کارشناس کامپیوتر
تلفن: 110-32303872
 

 مرجان توکلی
کارشناس آزمایشگاه،
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
تلفن: 7-32303872 

 مریم الیاسی
کارشناس مسئول آزمایشگاه، کارشناس ارشد شیمی فیزیک
تلفن: 
7-32303872

مهشید عطارروشن
کارشناس آزمایشگاه، کارشناس شیمی
تلفن: 7-32303872

مریم پریش
کارشناس آزمایشگاه، کارشناسی ارشد شیمی 
تلفن: 7-32303872
 

  مهدی زارع
کارشناس آزمایشگاه، کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
تلفن: 1-32303872
 
نجمه خلیقیان 
کارشناس آزمایشگاه، کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
تلفن: 1-32303872


 
   


 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط