اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب رتبه نخست در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه چهارم در میان مراکز هم گروه کشوری توسط مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1393-11-18

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی همانند سال های گذشته موفق به کسب رتبه نخست در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی فعالیت های سال 1392 گردید. همچنین این مرکز رتبه چهارم کشوری را در میان مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد بودجه مستقل در جشنواره رازی 1393کسب نمود.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط