طرح ها


  طرح های پژوهشی مرکز


 [1388] [1389] [1390] [1391] [1392] [1393] [1394] [1395]

1- بررسی اثر مهار RGS PROTEIN 4  بر پاسخ دهی دهلیز و آئورت رت های سالم و دیابتی به آگونیست های گیرنده های آدرنرژیک
2- 
سنتز ارزیابی بیولوژیک و مطالعات داکینگ مولکولی مشتقات جدید 2-آریلیدین هیدرازینیل-3-متیل کینازولین-4-اون به عنوان مهار کننده آنزیم بتا سکرتاز 
3- 
ارزیابی فعالیت سیتوتوکسیک مشتقات پلی آروماتیک فنانترن (9 و 10-ای) (1و2و 4 )تر آزین حاوی زنجیزه جانبی تیو آلکیل و تیوآریل به عنوان عوامل جدید ضد سرطان 
4- مطالعه ارتباط کمی بین طیف های کروماتوگرافی مایع  طیف نگار جرمی ترکیبات تشکیل دهنده گونه های مختلف مریم گلی با اثرات آنتی اکسیدانی آنها به کمک روش های 
5- ارزیابی فعالیت سیتوتوکسیک مطالعات داکینگ مولکولی و بررسی رابطه ساختار اثر مشتقات پلی آروماتیک اسنفتو تری آزین و مشتقات جدید ایمیدازوپیریدین کربوهیردازید حاوی زنجیره جانبی 1و2و3 تری آزول بعنوان عوامل جدید ضد سرطان
6
- مطالعه اثر سیتوتوکسیک مشتقات فنانترو تری آزین حاوی استخلاف های آریلیدین هیدرازون بر روی حلقه تری آزین علیه سولی های سرطانی و بررسی نقش آنها در ایجاد آپوپتوز تغییرات جرخه سلولی و مهار BCL-2

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط