مقاله ها


مقاله ها

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003]


1.Kayani, Z., Firuzi, O., Bordbar, A., 2018 " Doughnut-shaped bovine serum albumin nanoparticles loaded with doxorubicin for overcoming multidrug-resistant in cancer cells." International Journal of Biological Macromolecules, 107, 2018, 1835-1843. (Abstract)

2.Ranjbar, S.,  Edraki, N., Khoshneviszadeh, M., Foroumadi, A., Miri, R., Khoshneviszadeh, M, " Design, synthesis, cytotoxicity evaluation and docking studies of 1,2,4-triazine derivatives bearing different arylidene-hydrazinyl moieties as potential mTOR inhibitors" Research in Pharmaceutical Sciences, 13, 1,  2018, 1-11. (Abstract)


 


 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط