خدمات

فرمها

خدمات


خدمات قابل ارائه به مراجعین داخل و خارج دانشگاه علوم پزشکی شیراز 


خدمات پژوهشی در زمینه اولویت های معرفی شده در مرکز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  • خدمات مشاوره ای
  • آنالیز مواد طبیعی

شماره حساب جهت ارائه خدمات مربوط به

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی

به حساب 640120000000003213942657 بانک ملت شعبه پزشکی شیراز بنام در آمدهای اختصاصی معاونت فن آوری شماره شناسه: 24181801132
بابت ... نمونه ... توسط مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 

 

 

  
 

ردیف

نوع تزریق

مبلغ به ریال

1

آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه GC-Mass (مشتق سازی باید قبلاً انجام شده باشد)

5/000/000

2

طیف جرمی (Direct Probe)

600/000

3

طیف فلورسانس

500/000

4

طیف UV

350/000

5

طیفFT-IR

750/000

6

آنالیز باقیمانده سموم با استفاده از دستگاه GC-Mass

10/000/000

7

GC-FID

500/000

8

آنالیز اسانس با دستگاه GC-Mass و شناسایی ترکیبات عمده آن با استفاده از دستگاه (حداکثر 5 ترکیب)

 000/ 3/500

9

اسانس گیری 50 تا 100 گرم گیاه یک بار توسط دستگاه اسانس گیری

1/500/000

10

عصاره گیری 250 گرم گیاه با 5 لیتر حلال (متانول) و خشک کردن با روتاری(آبی)( تهیه حلال توسط متقاضی)

2/500/000

11

عصاره گیری 250 گرم گیاه با 5 لیتر حلال (دی کلرو متان)و خشک کردن با روتاری (کلروفرمی)(تهیه حلال توسط متقاضی)

2/000/000

12

آنالیز با دستگاه LC-MS با ارائه مقاله معتبر برای روش تجزیه، تفسیر نتایج توسط شخص متقاضی، آنالیز نمونه HPLC باید قبلاً انجام شده باشد

5/000/000

13

آنالیز HPLC تجزیه ای هر نمونه با ارائه مقاله معتبر برای ارائه روش آنالیز

2/500/500

14

تعیین نقطه ذوب

200/000

15

Direct Probe

500/000

جهت همکاران دانشگاه علوم پزشکی 20 درصد تخفیف از تعرفه فوق قائل می باشیم

 

 

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط